Privacy en Cookies

Privacy en cookie beleid watchitnow.nl
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-05-2018 om in overeenstemming te zijn met de GDPR.

watchitnow geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van watchitnow. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, WordPress wordt ontwikkeld door Automattic Inc. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt worden door WordPress verwerkt, maar op geen enkele manier zonder toestemming gedeeld met Automattic Inc. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist B.V.  zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist B.V.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Contactformulier

Wij maken gebruik van een contactformulier op onze website ontwikkeld door Contactform 7. Alle informatie die in het contact formulier wordt ingevuld wordt verwerkt naar een e-mail en via https rechtstreek verstuurd naar de e-mail adressen van de contactpersonen die op de contact aanvraag reageren. Het bericht wordt niet opgeslagen op onze servers. De e-mail komt wel in onze ontvangen en verzonden mappen van de imap e-mail opslag bij de webhosting van Antagonist B.V.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, locatie, pagina die u bezoek, duur van bezoek, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens en worden geanonimiseerd.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan watchitnow op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken of zelf uw gegevens downloaden als u ingelogd bent op https://watchitnow.nl/avg/. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken of zelf uw gegevens downloaden als u ingelogd bent op https://watchitnow.nl/avg/. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van watchitnow. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie voornamelijk om het gemakkelijker te maken voor u, de producten in uw winkelwagen of favorieten worden namelijk op deze manier opgeslagen. Maar de cookies worden tevens gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het is belangrijk dan de consument weet wat wij opslaan en hoe lang. Wij gebruiken de cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoeken en waar die bezoeken vandaan komen. U wordt niet constant in de gaten gehouden op www.watchitnow.nl, het is niet mogelijk om uw gehele website bezoek te volgen (en dat willen wij ook niet). Hieronder worden de cookies aangegeven die wij gebruiken om uw bezoek zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookie NaamCategorieBeschrijvingDuur
PHPSESSID1Kijkt naar unieke bezoekers, zodat er kan worden geteld. sessie
__utma2Houdt en aantal bezoeken bij en wanneer de website wordt bezocht.permanent
__utmc2__utmc houdt bij wanneer een bezoeker komt en wanneer die vertrekt.30 min
__utmz2Van Google Analytics. Om te zien waar de bezoeker vandaan komt, als dat in de browser in toegestaan. Bijv. Nederland, België6 maanden
currency1Om te zien welke valuta er wordt gebruikt, Euro, Dollars.. 30 dagen
wordpress_2Wordt alleen gebruikt wanneer een gebruiker inlogt, om te onthouden dat iemand in is gelogd.sessie
wp-settings-1WordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.1 year
of_current_opt1Onthoudt als de valuta wordt verandert, bijv. van Euro naar Dollar 30 dagen
woocommerce_recently_viewed1Onthoudt de recent bekeken producten. 30 dagen
woocommerce_items_in_cart1Onthoudt de producten in de winkelwagen. 30 dagen
woocommerce_cart_hash1Onthoudt de afmetingen van uw pols in de winkelwagen (als dat is aangegeven). 30 dagen
wp_woocommerce_session_1Onthoudt de producten die aan favorieten zijn toegevoegd. 30 dagen
wordpress_logged_in_2Wordt alleen gebruikt wanneer een gebruiker inlogt, om te onthouden dat iemand in is gelogd.sessie
wordpress_test_2Wordt alleen gebruikt wanneer een gebruiker inlogt, om te onthouden dat iemand in is gelogd.sessie
wordpress_test_cookie2WordPress test cookie.sessie
wp-settings-time-2Onthoudt de huidige tijd op de website.1 jaar
SESS1Onthoudt de gebruiker tijdens de sessie, dus producten blijven in de winkelwagen en er wordt onthouden welke producten in de winkelwagen zitten.sessie

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden om het verzendproces zo zoepel mogelijk te laten verlopen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
watchitnow

Kassandralaan 21

7577KT Oldenzaal

Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken

Twan Keizer

info@watchitnow.nl